श्रीराम जय राम जय जय राम, শ্ৰীৰাংজয়ৰাংজয়জয়ৰাং, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম , શ્રીરામ જય રામ જયજય રામ, ಶ್ರೀರಾಮಜಯರಾಮಜಯಜಯರಾಮ, ശ്രിറാം ജയ് റാം ജയ്‌ ജയ് റാം, శ్రీరాంజయరాంజయజయరాం

Bhagavad Gita

The Bhagavad Gita (Sanskrit: भगवद्गीता), often referred to as simply the Gita, is a 700 Shlokas – Sanskrit verses, Hindu scripture in Sanskrit that is part of the Hindu epic Mahabharata.

Bhagavad GITA – श्रीमद् भगवत गीता

ओम पार्थाय प्रतिबॊधितां भगवता नारायणॆन स्वयं । व्यासॆन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्यॆ महाभारतं ॥ अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं ।अम्बत्वामनुसंददामि भगवद्गीतॆ भवद्वॆषिणीम् ॥ O Mother Gita ,it was God Narayana Himself who gave birth to thee to enlighten Arjuna; and it was Vedavyasa , the celebrated compiler of the Puranas who incorporated thee in his Mahabharata.Thou pourest the nector […]

अर्जुन विषादयॊगः Chapter 1

अथ प्रथमॊध्यायः—Chapter 1 अर्जुन विषादयॊगः –The Yoga of Dejection of Arjuna. धृतराष्ट्र उवाच :- धर्मक्षॆत्रॆ कुरुक्षॆत्रॆ समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सं जय ॥१ । Dhrtarastra said : Sanjaya, gathered on the sacred soil of Kurukshetra , eager to fight , what did my children and the children of Pandu do ?1 संजय […]

सांख्ययॊगः Chapter 2

 अथद्वितीयॊध्यायः सांख्ययॊगः संजयउवाच —तंतथाकृपयाविष्टंअशृपूर्णाकुलॆक्षणम्।विषीदन्तमिदंवाक्यमुवाचमधुसूदनः॥१॥ Sanjaya said:-SriKrisna then addressed the following words,to Arjuna,who was as mentioned before, overwhelmed with p[ity whose eyes were filled with tears and agitated ,and who was full of sorrow. श्रीभगवानुवाच—कुतस्त्वाकश्मलमिदं  विषमॆद्समुपस्थितम्।   अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यंअकीर्तिकरमर्जुन  ॥२॥ Sri Bhagavan said,“Arjuna how has this infatuation overtaken you at this odd hour?It is shunned by noble souls;neither […]

कर्मयोग: Chapter 3

अथतृतीयोध्यायः    कर्मयोग अर्जुनउवाच ;-ज्यायसी  चेत्कर्मणस्ते  मताबुद्धिर्जनार्दन।तत्किंकर्मणिघोरेमांनियोजयसिकेशव  ॥१॥ Arjuna said;-Krisna,  if you consider Knowledge as superior to Action why then do you urge me to this dreadful action, Keshava ? व्यामिश्रेणॆववाक्येनबुद्धिंमोहमसीवमे।  तदेकंवदनिश्चित्य  येनश्रेयोनुमाप्नुयात्॥२॥ You are as it were , puzzling my mind by these seemingly involved expressions.; therefore tell me definitely the one discipline by which […]

ज्ञानकर्मसंन्यासयॊगः Chapter 4

अथचतुर्थोध्यायः   ज्ञानकर्मसंन्यासयॊगः  श्रीभगवानुवाच :-इमंविवस्वतेयॊगंप्रोक्तवानहमव्ययम्।विवस्वन्मनवेप्राहमनविक्ष्वाकवॆब्रवीत्  ॥१॥ Sri Bhagavan said,“I taught this immortal Yoga to Vivaswan (Sungod ) , Vivaswna conveyed it to Manu, (his son) and Manu imparted it to(his son) Ikswaku. एवंपरंपराप्राप्तं  इमंराजर्षयॊविदुः।सकालॆनॆहमहतायोगोनष्टःपरंतप॥२॥ Thus transmitted in succession from father to son ,Arjuna, this Yoga remain known to the Rajarshis, (royal sages), It has however ,long […]

कर्मसंन्यासयॊगः Chapter5

अथपन्चमोध्यायः                     कर्मसंन्यासयॊगः       CHAPTER   5    The yogas of Action and Knowledge अर्जुनउवाच :-संन्यासंकर्मणांकृष्णपुनर्योगोचशंससि।यच्छ्रेयएतयोरेकं  तन्मेब्रूहिसुनिश्चितम्  ॥१॥ Arjuna said ;-   Krisna You extol Sankhyayoga (The yoga of Knowledge and then the Yoga of Action. Pray tell me which of the two is decidedly condusive to my good. श्रीभगवानुवाच ;-संन्यासःकर्मयोगश्चनिःश्रॆयसकरावुभौ।तयोस्तुकर्मसंन्यासात्कर्मयोगोविशिष्यते॥२॥ Sri Bhagavan said :-The yoga of knowledge and the […]

आत्मसंयमयोगः Chapter 6

  अथ षष्ठॊध्यायः  आत्मसंयमयोगः  6th chapter The Yoga of self -control. श्री  भगवानुवाच ;-अनाश्रितः कर्मफलं  कर्मकरोति यः । स संन्यासीच योगी च  निरग्निर्नचाक्रियः ॥१॥ Sri Bhagavan said;-He who does his duty without expecting the fruit, of actions is a Sanyasi (Sankhyayogi),and a Yogi (Karmayogi), both.He is no Sanyasi (renouncer ) who has merely renounced the sacred […]

ज्ञानविज्ञानयोगः Chapter 7

अध्याय ७  ज्ञानविज्ञानयोगः  The yoga of Jnana (knowledge of Nirguna Brahma ) and Vijnana (Knowledge of manifest Divinity ) श्री भगवानुवाच ;-मय्यासक्तमनाः पार्थ  योगं युञजन्मदाश्रयः ।असंशयं समग्रं मां य्थाज्ञायसि तच्छृणु ॥१॥ Sri Bhagavan said :-Arjuna now listen   with the the mind  intent on Me (through exclusive love)  and practising Yoga  with absolute dependance  on Me, […]

अक्षरब्रह्म योगः Chapter 8

अध्याय   ८   अक्षरब्रह्म योगः    The Yoga of the Indestructible Brahma,  अर्जुन उवाच –किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं  किं कर्म पुरुषोत्तम ।अधिभूतं च किं ओप्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥ Arjuna said ;-What ios that Brahman ?  what is the Adhyatma ?What is Action ?O, best among men  what is declared to be Adhibhuta? and what is Adhidaiva said to […]

राजविद्या राजगुह्ययोगः Chapter 9

अध्याय ९  राजविद्या राजगुह्ययोगः    CHAPTER 9. Rajavidya Rajaguhya Yoga.  श्री भगवानुवाच –इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् ॥१॥ To you who do not cavil , I shall now declare this ,the greatest secret  ,the most profound knowledge  combined with experience  (or realisation, ) which having known  you shall be free from […]