श्रीराम जय राम जय जय राम, শ্ৰীৰাংজয়ৰাংজয়জয়ৰাং, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম , શ્રીરામ જય રામ જયજય રામ, ಶ್ರೀರಾಮಜಯರಾಮಜಯಜಯರಾಮ, ശ്രിറാം ജയ് റാം ജയ്‌ ജയ് റാം, శ్రీరాంజయరాంజయజయరాం

भक्तियोग: Chapter 12

अध्याय् १२, भक्तियोगः Chapter 12, The Yoga of Devotion

अर्जुन उवाच ;- एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते । येचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तम ॥१॥

Arjuna said;-The devotees exclusively and constantly devoted to You, in the manner stated just earlier, adore You as possessed of form and attributes, and those who adore as the Supreme reality, onbly the indestructible, unmanifest Brahma, (Who is Truth, Knowledge, and Bliss solidified), —of these two types of worshippers who are the best knowers of Yoga? Those devotees who, ever steadfast thus, worship you, and also those who worship the Imperishable, the unmanifested, which of them are better versed in yoga?

श्रीभगवानुवाच ;- मय्यावॆश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयो,पेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥

Sri Bhagavan said, “I consider them to be the best yogis, who endowed with supreme faith.and ever united through meditation with Me. worship Me, with the mind centered on Me. Those, who fixing their mind on me, worship me, ever steadfast and endowed with supreme faith, these, in my opinion, are the best in yoga

ये त्वक्षरमनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धृवम् ॥३॥सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्रसमबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥

Those however who fully controlling all their senses and even minded towards all, and devoted to the welfare of all, beings, constantly adore as their very self, the unthinkable, omnipresent, indestructible, indefinable, eternal, immoveble, unmanfest and changeless Brahma, they too come to Me.

क्लॆशॊधिक तरस्तेषां अव्फ़्य्क्तास्क्त चेतसाम् ।अव्यक्ताहिगतिर्दुखं देह्सवद्भिरवाप्यते ॥५॥

Of course the strain is greater for those who have their mind attached to the Unmanifest, as attunement with the Unmanifest, is attained with difficulty, by the body conscious people.Greater is their trouble whose minds are set on the unmanifest; for the goal, the unmanifest, is very hard for the embodied to reach.

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्त मत्पराः ।अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥

On the other hand those who depending exclusively on Me, and surrendering all actions to Me worship Me, constantly meditating on Me with single minded devotion. Those, who worship the imperishable, the indefinable, the unmanifest, the omnipresent, the unthinkable, the unchangeable, the immovable and the eternal…goal, the unmanifest, is very hard for the embodied to reach. But, those who worship me, renouncing all actions in me, regarding me as the supreme goal,

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् ।भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावॆशित चेतसाम् ।।७॥

Then Arjuna I speedily deliver from the ocean of birth and death their mind being fixed on Me.Having restrained all the senses, even-minded everywhere, rejoicing ever in the welfare of all beings, verily, they also come unto me.For them, whose minds are set on me, verily, I become, err-long, O Partha, the savior, (to save them) out of the ocean of finite experiences; the samsara.

मय्येन मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥८॥

Therefore fix your mind on Me ,and establish your intellect in Me alone,thereafter you will abide solely in Me.There is no doubt about it. Greater is their trouble whose minds are set on the unmanifest; for the goal, the unmanifest, is very hard for the embodied to reach.. , ;

अथचित्तं समाधातुं न शक्नोपि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेनततो मामिच्छाप्तुं धनङ्जय ॥९॥

If you cannot steadily fix the mind on Me , Arjuna, then seek to attain Me through the Yoga of practice.O Dhananjaya.

अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव । मदर्थमपि कर्माणि कुर्नन्सिद्धि मवाप्स्यसि ॥१०॥

If you are unequal even to the pursuit of such practice ,be intent to work for Me, you shall attain perfection in the shape of

My realisation. even by performing actions for My sake. If you are unable even to practice abhyasa-yoga, be you intent of performing actions for my sake;

अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥

,If, taking recourse to the Yoga of My realization you are unable even to do this, ,then subduing your mind and intellect etc., relinquish the fruit of all actions. If you are unable to do even this, then taking refuge in me, self-controlled, renounce the fruits of all actions.

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।ध्यानात्कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥

Knowledge is better than practice, without discernment, meditation on God is superior to knowledge, and renunciation of fruit of actions is even superior to mwditation, for peace immediately follows from renunciation.

अद्वॆष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुख क्षमी ॥१३॥

He who is free from malice towards all beings,,friendly and compassionate, rid of I and Mine-balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, . He who hates no creature, who is friendly and compassionate to all, who is free from attachment and egoism, balanced in pleasure and pain, and forgiving

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । स् मस्य्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥

ever contented and mentally united with Me ,nay who has subdued his mind ,senses and body, has a firm resolve and has surrendered his mind and reason tio Me. –that devotee of Mine is dear to Me.

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः।हर्श्ःआमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

He who is not a source of annoyance to his fellow creatures and who in his turn does not feel vexed with his fellow creatures, and who is free from delight and envy, perturbation and fear, is dear to Me.

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतन्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥

He who wants nothing who is both internally and externally, pure,is wise and impartial and has risen above all distractions, and who renounces the sense of doership in all undertakings , such a devotee of Mine is dear to Me.

यो न हृष्यति नद्वेष्टि न शॊचति न काङ्क्षति । शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।\१७॥

He who neither rejoices nor hates nor grieves, and who renounces both good and evil, actions and is full of devotion is dear to Me.

समौ शत्रौच मित्रेच तथा मानापमानयोः ।शीतोष्णसुखदुःखॆषुसमः सङ्ग विवर्जितः ॥१८॥

He who deals equally with friends and foes, and is the same in honour and ignominy who is alike in heat and cold,

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येनकेनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥

pleasure and pain and other contrary experiences, and is free from attachment ,he who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation and is contented with any means of subsitence available, entertaining no sense of ownership, and attachment in respect of his dwelling place and is full of devotion to Me that person is dear to Me.

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तोस्तेतीव मे प्रियः ॥२०॥

Those devotees however who artake in a disinterested way of this nector of pious wisdom set forth above, endowed with faith and solely devoted to Me ,they are extremely dear to Me.

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कॄष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशॊध्यायः .

Thus in the Upanishad sung by the Lord . the Science of Brahmathe Scripture of Yoga the dialogue between Sri Krishna and Arjuna ends the twelveth chapter entitled “The Yoga of devotion ”