श्रीराम जय राम जय जय राम, শ্ৰীৰাংজয়ৰাংজয়জয়ৰাং, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম , શ્રીરામ જય રામ જયજય રામ, ಶ್ರೀರಾಮಜಯರಾಮಜಯಜಯರಾಮ, ശ്രിറാം ജയ് റാം ജയ്‌ ജയ് റാം, శ్రీరాంజయరాంజయజయరాం

गुणत्रयविभागयोगः chapter 14

अथ चतुर्दशॊध्यायः गुणयविभागयोगः chapter 14.The yoga of Division opf Three Gunas.

श्री भगवानुवाच ;-प्रं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे प्रां सिद्धिमतोगताः ॥१॥

Sri Bhagavan said ;-I shall expound once more the Supreme knowledge, ,the best of all knowledge, ,acquiring which all sages have attained highest perfection, being liberated from this mundane existence.

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गॆपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच ॥२॥

Those who by practising this knowledge, have entered into My being, are not born again, at the cosmic dawn, nor feel disturbed even during the cosmic night.

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं ददाम्यहम् ।सम्भवः स्र्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥

My primordial Nature known as the great Brahma , is the womb of all creatures; In that womb I place the seed of all life.The creation of all beings follows from that union of Matter and Spirit.,O,Arjuna.

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ||४||

Of all embodied beings that appear vin all the species of various kinds , Arjuna, Prakriti or Nature is the concieving Mother while I am the seed giving father.

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे दॆहिनमव्ययम् ॥५॥

Sattva, Rajas and tamas -these three Gunas born of Nature tie down the imperishable soul to the body Arjuna.

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मव्ययम् ।सुखसङ्गॆन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥

Of these Sattva ,being immaculate, is illuminating and flawless, ,Arjuna. It binds through attachment to happiness and knowledge.

रजो रागत्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥७॥

Arjuna, know the quality of Rajas, which is of the nature of passion, as born of desire and attachment . It binds the soul through attachment to actions and their fruit.

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम् । प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारत ॥८॥

And know Tamas ,the deluder of all, those who ook upon the body as their own self, as born of ignorance, . It binds the soul through error,sloth and sleep., Arjuna.

सत्त्वं सुखे सङ्जयति रजः कर्मणि भारत ।ज्ञानमावृत्ति तु तमः ।प्रमादे सङ्जयत्युत ॥९॥

Sattva draws one to joy and Rajas to action, while Tamas clouding wisdom impels one to error,sleep and sloth.

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

Overpowering Rajas and Tamas , Arjuna,Sattva prevails; Overpowering Sattva and Tamas , Rajas prevails; even so overpowering Sattva and Rajas , Tamas prevails;

 

सर्वद्वारॆ़षु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ।ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिंसत्वमित्युत ॥ ११॥

When light and discernment dawn in this body, as well as mind and senses, then one should know, that sattva is predominent.

लॊभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥

With the preponderance of Rajas, Arjuna, greed ,activity,undertaking of action, with an interested motive, restlessnes, and a thirst for enjoyment make their appearance.

अप्रकाशॊप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥

With the growth of Tamas, Arjuna, obtuseness, of the mind and senses disinclination to perform, one’s obligatory duties frivolity and stupor –all these appear.

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४॥

when a man dies during the preponderance of Sattva, he obtains the stainless ethereal worlds (heaven etc., ), attain by men of noble deeds.

रजसि प्रलयं गत्वा कर्म सङ्गिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥

Dying when Rajas predominates, he is born among those attached to action; even so the man who has expired during the preponderance of Tamas, is reborn in the species of stupid creatures, , such as insects and beasts, etc.,

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।रजसस्तु फ्लं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥

The reward of a righteous act, they say , is Sattvikai.e. faultless in the shape of joy, wisdom, and dispassion etc., sorrow is declaed to be the fruit of a Rajasika act, and ignorance,the fruit of a Tamasika act.

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभएव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च ॥१७॥

Wisdom follows from Sattva and greed ,undoubtedly from Rajas; likewise obstinate error,stupor and also ignorance, follow from Tamas.

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति राजसाः ॥१८।\

Those who abide in the quality of Sattva, wend their way upwards; while those of a Rajasika disposition, stay in the middle; And those of a Tamasika temperament, enveloped as they are in the effects of Tamoguna, sink down.

नान्यं गुणॆभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।गुणॆभ्यश्च परं वॆत्ति मद्भावं सोधिगच्छति ॥ १९॥

When the discerning person sees no one as doer other than the three Gunas and realises Me, the Supreme Spirit, standing entirely beyond those Gunas, he enters into My being.

गुणानॆतानतीत्य त्रीन् देही देह समुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैः विमुक्तोमृतमश्नुते ॥ २०॥

Having transcended the aforesaid three Gunas which have caused the body, and freed from birth ,death, oldage and all kinds ofc sorrow, this soul attains supreme bliss.

अर्जुन उवाच –कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥

Arjuna said ;-What are the marks of him who has risen above the three Gunas, and what is his conduct? And how, Lord does he rise above the three Gunas?

श्री भगवानुवाच –प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमॆव च पाण्डव ।न द्वे़टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२॥

Sri Bhagavan said ,; Arjuna, he who hates not light ( which is born of Sattva) , and activity (which is born of Rajas), and even stupor (which is born of Tamas),when prevalent, nor longs for them, when they have ceased.

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥

He who sitting like a witness, is not disturbed by the Gunas, and who knowing that the Gunas alone move among the Gunas,remains established, in identity with God, and never falls of from that state.

समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाष्म काञ्चन । तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४।\

He who is ever established in the Self, takes pain and pleasure alike,regards a clod of earth ,a stone and a piece of gold as equal invalue, ,is possessed of wisdom, accepts the pleasant as well as the unplesant in the same spirit, and views censure and praise alike.

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयॊः । सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५।।

He who is equipoised in honour or ignominy, is alike towards a friend or an enemy and has renounced the sense of doership, in all undertakings, is said to have risen above the three Gunas.

मां च योव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥

He too, who constantly worships Me through the Yoga of exclusive devotion, –transcendinfg these three Gunas, he becomes eligiblke for attainingBrahma.

ब्रह्मणॊहि प्रतिष्टाहम् अमृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

For, I am the substratum of the imperishable Brahma, of immortality,of the eternal Dharma and of Absolute bliss.

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयॊगोनाम चतुर्दशॊध्यायः ॥ १४॥

Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the Science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the fourteenth chapter entitled, “The Yoga of Division of three Gunas.